Αντικείμενο έργου

Στόχοι του έργου

Η σκοπιμότητα της πρότασης είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που δέχεται η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και πηγάζουν από διαχειριστικά θέματα παραγωγής. Προτείνονται μια σειρά από συνεργατικές πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες καινοτόμες δράσεις Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων βασισμένες στην αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας (γνώσης και δεδομένων) από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και της τεχνητής νοημοσύνης (έμπειρα συστήματα). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την χρήση νεων αναλυτικών εργαλείων διαχείρισης με την υποστήριξη προσαρμοσμένης καινοτόμου «ευφυούς» τεχνολογίας είναι πολυδιάστατα: από την βελτίωση της ακρίβειας της ιχθυοπαθολογικής διάγνωσης και θεραπείας, την μείωση των απωλειών εκτροφής, έως την υποστήριξη της εικόνας των παραγόμενων ψαριών στον πλέον καλά ενημερωμένο και απαιτητικό καταναλωτή στις νέες και πολλά υποσχόμενες αγορές όπως οι ΗΠΑ.

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Ν. 4386/2016, για τον όρο «καινοτομία» αφού επεξεργάζονται και αξιοποιούν τα υφιστάμενα παραγωγικά και ιχθυοπαθολογικά δεδομένα εκτροφών μέσω νέας μεταναλυτικής επιστημονικής γνώσης με σκοπό την ανάπτυξη και τροφοδοσία ευφυών συστημάτων ιχθυοπαθολογικής διάγνωσης. Ετσι υποστηρίζεται η μετατροπή μιας ανάγκης σε τεχνολογικό προϊόν, το οποίο με την σειρά του παρέχει υπηρεσίες ακριβείας στον τρόπο παραγωγής και διαχείρισης των εκτρεφόμενων ειδών. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η ευζωϊα των εκτρεφόμενων ιχθυοπληθυσμών με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της δράσης μπορούν να υποστηρίξουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων στις ολοένα και ποιο απαιτητικές διεθνείς αγορές, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα τους, μέσω της παραγωγικής διαφοροποίησης τους από ομοειδή
διαφορετικής προέλευσης. Αυτό με την σειρά τους έχει πολλαπλές οικονομικές επιδράσεις τόσο στις υδατοκαλλιέργειες (άνοιγμα-υποστήριξη νέων αγορών για τα ψάρια), όσο και στην ανάπτυξη εγχώριας ευφυούς τεχνολογίας. Τα νέα καινοτομικά προϊόντα τεχνολογίας έχουν διεθνείς εφαρμογές και απευθύνονται εκτός από τις Μεσσογειακές ιχθυοκαλλιέργειες, στις λοιπές αγορές- εκτροφές (πχ. σολωμό, πέστροφα, γαρίδες, κλπ), αφού μπορεί να προσαρμοστεί η αντίστοιχη μεθοδολογία. Ετσι ανοίγει ένα νέο τεχνολογικό πεδίο παροχής υπηρεσιών ακριβείας προσαρμοσμένο σε άλλα είδη. Για τον λόγο αυτό θα πατενταριστεί η σχετική ευφυής τεχνολογία και θα προστατευτούν τα δικαιώματα χρήσης της.

Η κοινωνική διάσταση του έργου είναι πολυεπίπεδη αφού η υποστήριξη της εικόνας των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις νέες αγορές, προάγει τον κύκλο εργασιών του κλάδου. Παράλληλα, δημιουργεί νέες τεχνολογικές θέσεις εργασίας στον τομέα των ευφυών συστημάτων και της ζωοτεχνίας. Το παραγόμενο υλικό επιπλέον, όχι μόνο αναβαθμίζει, αλλά επαναστατικά μεταμορφώνει την εκπαιδευτική διαδικασία στις υδατοκαλλιέργειες. Μέσα από καινοτόμες διαδραστικές τεχνικές εκμάθησης (elearning) της χρήσης των ευφυών συστημάτων, εφοδιάζει τους νέους αλλά και τους έμπειρους επαγγελματίες ιχθυολόγους και ιχθυοπαθολόγους με νέα ανταγωνιστικά εργαλεία διαχείρισης των ασθενειών και της ευζωϊας των εκτρεφόμενων ιχθυοπληθυσμών.

Πακέτα εργασίας

ΠΕ1: Ανάλυση Κινδύνων Περιβάλλοντος Εκτροφής
ΠΕ1.1: Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών δεδομένων
ΠΕ1.2: Ασφαλιστικά & Οικονομικά Δεδομένα
ΠΕ1.3: Αναπτυξιακά & Χωροταξικά Μοντέλα Παραγωγής
ΠΕ1.4: Διαφυγές ιχθύων (Γενετική Ρύπανση)
ΠΕ1.5 Ανάλυση φυσιολογικών παραγόντων


ΠΕ 2: Ανάλυση Κινδύνων Διαχείρισης Εκτροφής
ΠΕ2.1: Συλλογή & ανάλυση διαχειριστικών δεδομένων από εταιρικά αρχεία
ΠΕ 2.2: Συλλογή & ανάλυση ιχθυοπαθολογικών περιπτώσεων από εταιρικά αρχεία
ΠΕ2.3: Ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων μέσω επεξεργασίας εικόνας από ιχθυοπαθολογικές περιπτώσεις

ΠΕ3: Συλλογή Εμπειρικής Γνώσης Ειδικών Ιχθυοπαθολόγων
ΠΕ3.1: Διαγνωστική γνώση
ΠΕ3.2: Προληπτική αγωγή
ΠΕ3.3: Θεραπευτική αγωγή

ΠΕ4: Δημιουργία και Έλεγχος Ευφυούς Συστήματος
ΠΕ4.1: Ανάπτυξη "ευφυούς" συστήματος διάγνωσης & ιχνηλασιμότητας
ΠΕ4.2: Υποστήριξη ευφυούς συστήματος με γεωγραφικές εφαρμογές GIS

ΠΕ5: Κοινωνική & Οικονομοτεχνική Προσέγγιση από την Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος
ΠΕ5.1: Κοινωνική & Περιβαλλοντική Προσέγγιση
ΠΕ5.2: Οικονομο-τεχνική ανάλυση
ΠΕ5.3: Ανάπτυξη e-learning υλικού

ΠΕ 6. Τελική Έκθεση - Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας

Δομή υλοποίησης των πακέτων εργασίας